Δραστηριότητες

Ο ΣΕΑ έχει ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων, που ακολουθεί τους σκοπούς του και τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως αυτά διαμορφώνονται από το καταστατικό λειτουργίας του:

Άρθρο 2 – Σκοποί
Σκοπός του Σ.Ε.Α. είναι η συστηματική μελέτη και προαγωγή της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας στην Ελλάδα καθώς και η συμβολή στην κατανόηση και προσέγγιση από το κοινωνικό σύνολο των αστρονομικών φαινομένων, στα πλαίσια που ευρύτερα υπαγορεύονται από την επιστήμη της Αστρονομίας. Ειδικότερα ο Σύλλογος σκοπούς έχει:

2α. Την ανάπτυξη και διάδοση στην Ελλάδα της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας και των μεθόδων λειτουργίας αυτής, εντός των προαναφερομένων πλαισίων.

2β. Το συντονισμό και την πραγματοποίηση αστρονομικών παρατηρήσεων και τη συνακόλουθη αρχειοθέτηση, αξιολόγηση και ανάλυση αυτών με δυνατότητα δημοσίευσής τους.

2γ. Τη διάθεση των εξαγώγιμων παρατηρήσεων και συντασσόμενων μελετών σε αστρονόμους, εκπαιδευτικούς και φοιτητές/μαθητές.

́Αρθρο 3 – Μέσα
3α. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Σ.Ε.Α. χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο όπως ενδεικτικά :

  • Η οργάνωση παντός είδους μορφωτικών δραστηριοτήτων που άπτονται της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας και θεμάτων συναφών με την επιστήμη της Αστρονομίας, συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια, προβολές ταινιών καθώς και η συμμετοχή του Σ.Ε.Α. σε ανάλογες εκδηλώσεις.
  • Η έκδοση παντός είδους εντύπων όπως βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια και κάθε άλλο δημοσίευμα καθώς και η ενίσχυση ανάλογων εντύπων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ενημέρωση επί θεμάτων σχετικών με το σκοπό του Σ.Ε.Α.
  • Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών και γενικότερα η προαγωγή της συνεργασίας των μελών του.
  • Η συνεργασία του με άλλους εθνικούς, ξένους ή διεθνείς φορείς που ασχολούνται με την ερασιτεχνική αστρονομία και την επιστήμη της Αστρονομίας γενικότερα και η συμμετοχή του σε αυτούς.
  • Η εξασφάλιση μέσων για τη διεξαγωγή προγραμμάτων αστρονομικού περιεχομένου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.